Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Anh Tuấn

Tên đề tài luận án: Công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn                 Khoá: 18

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Lê Văn Đệ

2. GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu đi sâu đầu tiên về công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở cấp độ tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Thống nhất nhận thức về hoạt động phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đảm bảo tính hệ thống khi nghiên cứu công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao như: Khái niệm, đặc điểm công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; nội dung, phương pháp và mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với các lực lượng khác trong công tác điều tra cơ bản.

- Luận án đã phân tích làm rõ thực trạng công tác điều tra cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác này trong thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

- Luận án đưa ra những dự báo diễn biến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT