Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Bá Ngự

Tên luận án: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông các thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự        Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Ngự  Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD 1. GS. TS Trần Minh Hưởng;
        HD 2. PGS. TS Lê Huy Trí.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào địa bàn hành chính với hoạt động giao thông vận tải có nhiều điểm đặc thù là các thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ, bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lý luận quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các thành phố trực thuộc Trung ương của lực lượng Cảnh sát giao thông, trên cơ sở đó rút ra những kết luận khoa học; chỉ ra những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, Luận án đưa ra được hệ thống các giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các thành phố trực thuộc Trung ương của lực lượng Cảnh sát giao thông thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT