Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Công Long

Tên đề tài luận án: Hoạt động truy bắt đối tượng truy nã theo chức năng của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Long Khóa: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: GS.TS Nguyễn Phùng Hồng;

HD 2: TS Nguyễn Văn Cừ.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động truy bắt đối tượng truy nã theo chức năng của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Trên cơ s nhng luđim khoa hc, cơ s lý lun hin có, luán tp trung làm rõ khái nim, phân lođối tượng truy nã; khái nim, đặđim, cơ s pháp lý, nguyên tắc ca hođộng truy bđối tượng truy nã ca lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm; quy trình tiến hành truy bđối tượng truy nã; quan h phi hp gia lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm vi các lc lượng khác trong truy bđối tượng truy nã. T đó làm rõ h thng lý lun v hođộng truy bđối tượng truy nã theo chc năng ca lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm.

2. Luán kho sát, phân tích, đánh giá mt cách khách quan, toàn din v thc trng tình hình ti phm, vi phm pháp lut, tình hình và đặđim đối tượng truy nã, thc trng t chc lc lượng và tiến hành quy trình truy bắt đối tượng truy nã theo chc năng ca lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, mối quan hệ phối hợp trong truy bắt đối tượng truy nã; nhn xét nhng ưđim, hn chế, thiếu sót và ch rõ nguyên nhân ca nhng hn chế, thiếu sót.

3. Lun áđưa ra d báo v tình hình đối tượng truy nã và các yếu tố ảnh hưởng đến hođộng truy bđối tượng truy nã theo chức năng ca lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm và đề xut nhng gii pháp có tính khả thi, góp phn nâng cao hiu qu hođộng truy bđối tượng truy nã theo chc năng ca lc lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, phc v công táđấu tranh phòng, chng ti phm, đảm bo an ninh, trật tự.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT