Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Cửu Đức

Tên đề tài luận án: Hoạt động của Chính phủ trong phòng, chống ma túy ở Việt Nam
Chuyên ngành:      Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự
Mã số:                   62.86.01.09
Họ và tên:      Nguyễn Cửu Đức        Khóa 19 - Năm 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

1. PGS.TS Đàm Thanh Thế

2. GS.TS Bùi Minh Trung

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là công trình luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động của Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống ma túy trên phương diện quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

2. Luận án đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động của Chính phủ trong phòng, chống ma túy, đó là: khái niệm, đặc điểm, vai trò, trách nhiệm, mục tiêu, yêu cầu, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp của Chính phủ trong phòng, chống ma túy.

3. Luận án đã nghiên cứu, đánh giá về tình hình ma túy và tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực và Việt Nam; tập trung khảo sát, phân tích làm rõ về thực trạng hoạt động của Chính phủ trong phòng, chống ma túy tại Việt Nam từ năm 2008 đến hết năm 2017 trên cơ sở 11 nội dung về quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Từ đó, đưa ra đánh giá về ưu điểm, hạn chế thiếu sót của Chính phủ trong phòng, chống ma túy và phân tích được nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, thiếu sót này.

4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng diễn biến của tệ nạn ma túy thế giới, khu vực và tại Việt Nam; các yếu tố tác động đến hoạt động của Chính phủ trong phòng, chống ma túy, luận án đã đưa ra 7 giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ trong phòng, chống ma túy thời gian tới, bao gồm các giải pháp như: (i) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; (ii) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị, xã hội; (iii) Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chính phủ; (iv) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nội dung công tác trọng tâm PCMT; (v) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ triển khai các chương trình, kế hoạch PCMT; (vi) Thường xuyên tiến hành và đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng; (vii) Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT