Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đăng Nam

Tên đề tài luận án: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Nam Khóa 2009, hệ không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS.TS Trần Đại Quang

HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận phòng, chống tội phạm có tổ chức theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, làm rõ nội hàm khái niệm tội phạm có tổ chức, tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự xã hội; khái niệm phòng, chống tội phạm có tổ chức theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; chỉ rõ đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong quá trình tiến hành phòng, chống tội phạm có tổ chức theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Phân tích và chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân của tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn cả nước và thực trạng hoạt động phòng, chống loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian từ năm 2010 đến hết tháng 6/2018, đưa ra những nhận xét ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Luận án đã dự báo được những yếu tố tác động đến hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống loại tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT