Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đức Bằng

Tên luận án: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm         Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Bằng                          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
    HD1: GS, TS Nguyễn Huy Thuật;
    HD2: PGS,TS Nguyễn Đức Phúc.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ và góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân. Trong đó đã đưa ra một số khái niệm mới về thực hành quyền công tố các tội phạm tham nhũng, khái niệm kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng; khái niệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng; rút ra được những nét đặc thù của của hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân, luận án phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân.

3. Đưa ra dự báo tình hình tội phạm tham nhũng tình hình tội phạm tham nhũng và những yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các tội phạm tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân.       

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT