Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đức Trường

Tên luận án: Hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Trường            Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS, TS. Nguyễn Đức Phúc;

HD2: GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nội dung nghiên cứu của đề tài luận án góp phần nâng cao nhận thức và hoàn thiện lý luận trong lĩnh vực tương trợ tư pháp (TTTP) về hình sự nói chung, hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND), luận án đã phân tích, làm rõ những nội dung sau: khái niệm, đặc điểm TTTP, khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ sở pháp lý cho hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND; nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND; quan hệ phối hợp hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND phòng, chống tội phạm.

2. Luận án đã làm rõ tình hình đặc điểm có liên quan đến hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND; đánh giá, nhận xét về thực trạng thực hiện nội dung và hình thức TTTP về hình sự của lực lượng CSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm từ năm 2011 đến năm 2021; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thực trạng này, đây là những căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp.

3. Luận án phân tích, đưa ra những dự báo khoa học về tình hình có liên quan đến hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTTP về hình sự của lực lượng CSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CSND thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT