Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đức Tùng

Tên luận án: Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Tùng - Khóa 21, Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Nguyễn Đức Phúc;

HD2: TS Ngô Thái Lan.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; phân tích cơ sở pháp lý, nguyên tắc; làm rõ nội dung, hình thức của mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam.

 2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; cũng như thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa loại tội phạm và vi phạm pháp luật này; chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam.

  3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 6 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT