Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Duy Hiệu

Tên luận án: Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Hiệu  Khóa 20, Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đặng Xuân Khang.

2. TS. Nguyễn Duy Đài.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, căn cứ pháp lý, nội dung, biện pháp tiến hành và quan hệ phối hợp trong xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình đặc điểm vi phạm hành chính và kết quả các biện pháp đã tiến hành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong xử phạt VPHC. Tác giả đã chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động xử phạt VPHC của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã được nghiên cứu, phân tích. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 8 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

                   

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT