Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Duy Ngọc

Tên đề tài luận án: Đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Ngọc; Nghiên cứu sinh khóa: 16.

Người HDKH: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của Luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Bằng số liệu thực tế, phong phú, luận án đã phân tích làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm hoạt động trên lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2013 đến 2017; thực trạng đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Luận án đã đưa ra được các dự báo về tình hình tội phạm hoạt động trên lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm tới. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 8 nhóm giải pháp và 3 kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT