Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hải Trung

Tên đề tài: Quản lý nguồn nhân lực Công an nhân dân trong tình hình hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Trung         Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS Trần Đại Quang

Người hướng dẫn khoa học 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Luận án nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực CAND, bao gồm các hoạt động tuyển dụng, quy hoạch nguồn nhân lực; bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách nguồn nhân lực; đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. Luận án đã có những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn như sau:

Một là, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý nguồn nhân lực CAND ở Việt Nam một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm và lý luận về quản lý nguồn nhân lực CAND ở Việt Nam. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý nguồn nhân lực nói chung ở Việt Nam.

Hai là, luận án đã phân tích và chỉ rõ các đặc điểm tình hình có liên quan đến quản lý nguồn nhân lực CAND, đồng thời phân tích cụ thể thực trạng tình hình quản lý nguồn nhân lực CAND bao gồm các hoạt động tuyển dụng, quy hoạch nguồn nhân lực; bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách nguồn nhân lực; đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Ba là, luận án cũng đã phân tích và phát hiện được các thiếu sót, hạn chế của quản lý nguồn nhân lực CAND và nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp và kiến nghị có tính thiết thực. Những giải pháp và đề xuất trong luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nguồn nhân lực nói chung và quản lý nguồn nhân lực trong CAND nói riêng.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT