Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hoa Lư

Tên luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự vùng đồng bào Khmer theo chức năng của Công an cấp xã khu vực Tây Nam Bộ.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự    Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoa Lư    Khóa: 24

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Trần Quang Huyên;
HD2: PGS.TS Nguyễn Thị Hoan.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án sẽ làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự của Công an cấp xã nói chung, ở vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

2. Kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án sẽ làm rõ được đặc điểm, tình hình có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nói chung, ở vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ nói riêng theo chức năng của Công an cấp xã. Đồng thời, luận án tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn về tổ chức lực lượng và thực trạng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ theo chức năng của Công an cấp xã từ năm 2013 đến năm 2022. Qua đó, chỉ ra rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ của Công an cấp xã thời gian 10 năm qua. Đây là những vấn đề lần đầu tiên được nghiên cứu một cách tương đối toàn diện, có hệ thống. Kết quả khảo sát đánh giá là những điểm mới mà chưa có công trình nào nghiên cứu công bố trước đây.

3. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng, luận án đưa ra dự báo khoa học về những vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo chức năng của Công an cấp xã vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự vùng đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ theo chức năng của Công an cấp xã những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT