Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Quang

Tên luận án: Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Quang          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Cao Bá Quảng;
HD2: PGS.TS Đinh Anh Tuấn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề nhận thức về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại; nghiên cứu, làm rõ nhận thức về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại; xây dựng hệ thống nhận thức lý luận về điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Khái niệm, nhiệm vụ điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, những vấn đề phải chứng minh, các biện pháp điều tra, biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp nghiệp vụ trinh sát áp dụng trong quá trình điều tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực trạng điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Cụ thể, đề tài đã làm rõ các vấn đề cụ thể như: Tình hình, đặc điểm hình sự của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng điều tra đối với loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Từ kết quả khảo sát, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT