Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Thái

Tên luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động xuất bản theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Thái Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm;

HD2: PGS.TS Nguyễn Xuân Mười.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động QLNN về ANTT đối với hoạt động xuất bản một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm của xuất bản và lý luận về QLNN về ANTT đối với hoạt động xuất bản theo chức năng của lực lượng CAND. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về QLNN về ANTT ở Việt Nam.

2. Luận án đã phân tích, chỉ rõ đặc điểm có liên quan đến QLNN về ANTT đối với hoạt động xuất bản; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về ANTT đối với hoạt động xuất bản theo chức năng của lực lượng CAND trên nhiều bình diện về QLNN; các biện pháp QLNN cụ thể cũng như quan hệ phối hợp QLNN về ANTT đối với hoạt động xuất bản. 

3. Luận án đã chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót của hoạt động QLNN về ANTT trong hoạt động xuất bản của lực lượng CAND, từ đó xây dựng các giải pháp có tính thiết thực, khả thi.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT