Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hữu Đăng

Tên đề tài luận án: Bảo đảm trật tự công cộng tại địa bàn có khu công nghiệp ở các tỉnh trung du Bắc bộ.

Chuyên ngành:  Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Hữu Đăng Nghiên cứu sinh khoá: 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Quách Ngọc Lân;

HD2: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH bảo đảm TTCC tại địa bàn có KCN. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về hoạt động bảo đảm TTCC tại địa bàn có KCN theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH: Khái niệm, phân loại khu công nghiệp; khái niệm địa bàn có khu công nghiệp; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, yêu cầu, phương pháp và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong hoạt động bảo đảm TTCC tại địa bàn có KCN.

3. Luận án phân tích tình hình có liên quan về sự phát triển của các KCN, tình hình người lao động, tình hình tội phạm, VPPL xảy ra địa bàn có KCN thuộc các tỉnh trung du Bắc Bộ. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động bảo đảm TTCC tại địa bàn có KCN theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh trung du Bắc Bộ từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2020. Trên cơ sở đó, luận án đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động bảo đảm TTCC tại địa bàn KCN của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

4. Trên cơ sở dự báo về các yếu tố ảnh hướng đến hoạt động bảo đảm TTCC tại địa bàn có KCN ở các tỉnh trung du Bắc Bộ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT