Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hữu Hệ

Tên đề tài luận án: Hoạt động ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Hữu Hệ Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Phạm Văn Tiến; 

HD2: PGS.TS Đặng Thu Hiền.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã phân tích, làm rõ và bổ sung những vấn đề lý luận có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động trong ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại khu công nghiệp; khái niệm, đặc điểm các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp. Cùng với đó, luận án cũng đã phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp lực lượng trong ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động trên các mặt công tác sau: Công tác tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động; hoạt động áp dụng các biện pháp ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động; quan hệ phối hợp trong ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động. 

3. Luận án được tiến hành khảo sát thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp khảo sát thực tiễn; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp chuyên gia; phương pháp nghiên cứu điển hình; phương pháp dự báo. Từ việc đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được và một số hạn chế, thiếu sót trong hoạt động ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp.

4. Luận án đưa ra những dự báo sát hợp về tình hình có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động trong ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp như: Xu hướng phát triển của các khu công nghiệp liên quan đến hoạt động ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự; tình hình các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng hệ thống bảy nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT