Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hữu Phước

Tên đề tài luận án: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về ANTT; Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Phước - Khóa 20 KTT

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: GS, TS Phạm Ngọc Hà; 

HD 2: GS, TS Đường Minh Giới

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Lần đầu tiên luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, làm rõ nội hàm khái niệm cán bộ, khái niệm, đặc điểm đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, tiêu chuẩn cán bộ Công an nhân dân; làm rõ khái niệm xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân; chỉ rõ cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và chủ thể xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân.

2. Phân tích tình hình, đặc điểm có liên quan và khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân trong thời gian từ năm 2008 đến hết năm 2018, đưa ra những nhận xét ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân trong khoảng thời gian trên.

3. Luận án đã dự báo được những yếu tố tác động đến hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự.  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT