Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Khắc Tiến

Tên luận án: Hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Khắc Tiến                Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đặng Xuân Khang;
HD2: GS.TS Đường Minh Giới.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã khảo sát, thống kê và nghiên cứu nội dung các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm. Từ đó, xác định được phạm vi, đối tượng và các vấn đề cần nghiên cứu trong đề tài luận án. Các công trình nghiên cứu trước đã góp phần củng cố các nội dung lý luận và xây dựng các luận cứ mới trong luận án để phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng được khái niệm về công tác truy nã tội phạm, hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm; đồng thời, tác giả đã phân tích cơ sở chính trị, pháp lý; làm rõ những phương châm, nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hình thức, chủ thể hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm. 

2. Luận án đã tập trung khảo sát, đánh giá các yếu tố có liên quan tác động đến tình hình hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm. Tiến hành phân tích tình hình và đặc điểm của đối tượng truy nã nói chung và đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài. Khảo sát về phân công, phân cấp, phân tích về tổ chức biên chế, trình độ cán bộ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSND tập trung là lực lượng chuyên trách như: Cảnh sát truy nã, Văn phòng INTERPOL, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Đi sâu làm rõ kết quả công tác hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm của lực lượng CSND trên các mặt: Phối hợp xây dựng các văn bản, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến công tác truy nã; Phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt, dẫn giải, dẫn độ đối tượng truy nã; Phối hợp trong công tác trao đổi đoàn, công tác tập huấn, đào tạo liên quan đến công tác truy nã; Hỗ trợ kinh phí, phương tiện nghiệp vụ trong công tác truy nã. Đồng thời, luận án đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của thiếu sót trong hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm.

3. Luận án đã đưa ra những dự báo về tình hình truy nã tội phạm, những thuận lợi khó khăn và xu hướng hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm trong thời gian tới. Những kết luận có cơ sở khoa học của luận án, mang lại giá trị để Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng, đưa ra các phương án, kế hoạch để khắc phục những điểm yếu, những mặt tồn tại trong hoạt động hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm. Từ đó tác giả xây dựng được hệ thống các giải pháp có khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong truy nã tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT