Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Khánh Ly

Tên luận án: Công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Khánh Ly Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: GS. TS Nguyễn Thiện Phú;
HD2: PGS. TS Lê Mộng Điệp


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 Đề tài luận án tiến sĩ được nghiên cứu sinh thực hiện trong bối cảnh tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ở địa bàn trọng điểm có nhiều diễn biến phức tạp; công tác nghiệp vụ cơ bản nói chung và công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng CSHS nói riêng gặp nhiều khó khăn và còn có những hạn chế nhất định. Những đóng góp mới của đề tài luận án được thể hiện ở những nội dung cơ bản cơ bản sau:

1. Luận án đã khái quát, hệ thống hóa lý luận về công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng CSHS với việc xây dựng khái niệm mới, làm rõ đặc điểm công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm; làm rõ nội dung và trình tự tiến hành, hồ sơ nghiệp vụ và làm rõ quan hệ phối hợp trong tiến hành công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng CSHS.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá về thực trạng tiến hành công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, gồm: Thực trạng tiến hành công tác ST cá nhân đối tượng ở địa bàn trọng điểm và thực trạng tiến hành ST theo chuyên đề ở địa bàn trọng điểm; thực trạng quan hệ phối hợp trong tiến hành công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm. Luận án đưa ra được nhận xét về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, làm cơ sở để xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

3. Luận án đã đưa ra được những dự báo mang tính khoa học về tình hình và những yếu tố tác động, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm tại các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng CSHS trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, trường Công an nhân dân và là cơ sở để lực lượng CSHS vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả công tác ST đối tượng ở địa bàn trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT