Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Lai Bình

Tên đề tài: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Tây Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Lai Bình

Người hướng dẫn: GS, TS. Nguyễn Văn Cảnh

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Đây là công trình nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Tây Bắc. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:

1. Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu có liên quan về công tác phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên ở nước ngoài và ở Việt Nam.

2. Hệ thống, phân tích làm rõ hơn lý luận về hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

 3. Phân tích làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Tây Bắc trong giai đoạn 2006-2015.

4. Đánh giá đúng thực trạng hoạt động của lực lượng CSHS sáu tỉnh Tây Bắc trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong giai đoạn 2006-2015.

5. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Tây Bắc trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT