Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Mạnh Tiến

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm có tổ chức từ thực tiễn công tác của Tòa án nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Tiến - Khóa: 16

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

PGS, TS. Chử Văn Chí

TS. Nguyễn Sơn

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về tội phạm có tổ chức và phòng ngừa tội phạm có tổ chức t hoạt động thực tiễn của ngành Tòa án nhân dân. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:                 

1. Đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận về tội phạm có tổ chức và phòng ngừa tội phạm có tổ chức từ hoạt động thực tiễn của ngành Tòa án nhân dân.

2. Phân tích, làm rõ thực trạng của tội phạm có tổ chức trên địa bàn cả nước và thực trạng tổ chức, phòng ngừa và thực hiện nội dung các biện pháp phòng ngừa tội phạm có tổ chức của ngành Tòa án nhân dân từ năm 2005 đến năm 2015; tổng hợp rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm có tổ chức  như: tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức Tòa án theo Nghị quyết 49/NQ-BCT; nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng của Tòa án; lựa chọn đúng thời điểm, vụ án, địa điểm để xét xử lưu động...

4. Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình và học tập trong Học viện Tòa án, các trường Công an nhân dân và các trường chuyên ngành thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT