Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Mậu Hiếu

Tên luận án: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự    Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mậu Hiếu          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Nguyễn Văn Ninh;
HD2: TS Vũ Văn Hòa.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an. Vì vậy, luận án có những điểm mới sau:

Một là, nghiên cứu, phân tích làm rõ nhận thức lý luận cơ bản về giáo dục cải tạo phạm nhân, khái niệm, đặc điểm giáo dục cải tạo phạm nhân.

Hai là, phân tích làm rõ lý luận quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam: Khái niệm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung, hình thức; sự phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam.

Ba là, phân tích, đánh giá làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam: Đặc điểm các trại giam, mô hình tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đặc điểm phạm nhân chấp hành án trong trại giam.

Bốn là, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam; quan hệ phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam; nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót của quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an.

Năm là, đưa ra dự báo và các giải pháp có tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT