Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Minh Châu

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Minh Châu          Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. PGS. TS Lê Văn Đệ;

HD 2. PGS. TS Bùi Ngọc Giáp.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Đề tài luận án đã nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức, cũng như trong phòng ngừa tội phạm nói chung. Luận án đã xây dựng các khái niệm về con dấu, khái niệm về tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức; khái niệm về hoạt động phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức; chỉ rõ các đặc điểm của các hoạt động này; các nội dung cần tiến hành và biện pháp để phát hiện, phòng ngừa tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

2. Đưa ra cơ sở khoa học của hoạt động phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức theo chức năng của các lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

3. Luận án đã khảo sát, đánh giá về tình hình tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức đã xảy ra trong thực tế thời gian qua, chú ý phân tích đối với những vụ việc nghiêm trọng mang tính chất điển hình, rút ra các nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội này để có căn cứ kiến nghị đề xuất các giải pháp khắc phục. Tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức trong những năm qua; kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện loại tội phạm này.

4. Đưa ra những dự báo khoa học về tình hình tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và đề xuất các giải pháp về pháp luật, về nhận thức, về công tác nghiệp vụ; về tiếp nhận và trao đổi thông tin, tài liệu; về tổ chức lực lượng; về công tác chỉ huy, chỉ đạo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm nói chung, tội phạm làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức ở Việt Nam nói riêng. Những giải pháp đưa ra đều dựa vào những cơ sở khoa học cả về mặt lý luận cũng như kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế trên địa bàn cả nước. Do đó, có thể khẳng định rằng, các giải pháp được đưa ra trong luận án đều đảm bảo tính khả thi và có thể nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT