Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Minh Hiếu

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hiếu            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Trần Văn Trình;
HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Bằng số liệu thực tế, phong phú, luận án đã phân tích làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam; thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ năm 2010 đến tháng hết năm 2021.

3. Luận án đã đưa ra được các dự báo về tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT