Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Ngọc Trai

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh hình sự trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. 

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm      Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Trai                    Khóa: 15

Người hướng dẫn khoa học:

1.     GS, TS Trần Phương Đạt

2.     PGS, TS Phạm Quang Phúc

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như: Khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa loại tội phạm này.

2. Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh hình sự trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2017; từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã đưa ra những dự báo tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Cảnh hình sự trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT