Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Như Lôi


Tên đề tài luận án: Hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Lôi - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS, TS. Lê Văn Đệ

2. PGS, TS. Nguyễn Văn Lan

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về Hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu: Khái niệm mục tiêu bảo vệ; khái niệm bảo vệ các mục tiêu quan trọng; vai trò, đặc điểm của hoạt động bảo vệ các mục tiêu quan trọng; cơ sở pháp lý, phân công, phân cấp, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và quan hệ phối hợp trong hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng tình hình ANTT trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc, tình hình các mục tiêu do lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc bảo vệ trong giai đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2016. Đồng thời, luận án đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá một cách toàn diện tổ chức lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, lực lượng chuyên trách bảo vệ mục tiêu quan trọng.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đã phân tích làm rõ thực trạng hoạt động bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc. Bằng các phương pháp tổng kết thực tiễn, thống kê so sánh, trao đổi, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia...luận án đã đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được của hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng thời, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

4. Luận án đưa ra những dự báo về các yếu tố tác động đến hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng; tình hình các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra một số giải pháp nhằm cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc trong tình hình mới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT