Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Phương Anh

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Anh        Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Nguyễn Phong Hòa;
  HD2: PGS. TS Nguyễn Ngọc Minh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế với những điểm mới sau:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm như: khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế đối với tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

2. Qua khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế đối với tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, luận án đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này.

3. Luận án đã đưa ra những dự báo về tình hình có liên quan và những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh doanh bảo hiểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế đối với tội phạm gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT