Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quang Hội

Tên luận án: Điều tra tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Hội          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
        HD1. PGS.TS. Bùi Văn Thịnh;
        HD2. GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về điều tra tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Bắc với những điểm mới sau đây:

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về điều tra tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự như: khái niệm, đặc điểm, những vấn đề phải chứng minh trong vụ án mua bán người, phương pháp điều tra vụ án mua bán người và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình điều tra loại án này.

2. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng điều tra vụ án mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Bắc từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2021; phân tích rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là những nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra các dự báo tình tội phạm phạm mua bán người, những yếu tố tác động đến điều tra các vụ án mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới và đề xuất 07 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn nghiên cứu.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT