Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quốc Phú

Tên luận án: Hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Phú            Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Nguyễn Đức Bình;
HD2: TS Ngô Văn Tuân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống với những điểm mới sau:

1. Nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội. Khái quát những kết quả đạt được của các công trình trên, xác định được những vấn đề đã được làm rõ, những vấn đề chưa được làm rõ và những vấn đề luận án cần được nghiên cứu, giải quyết tiếp.

2. Luận án nghiên cứu, hệ thống những vấn đề lý luận về đối tượng hình sự trọng điểm, hoạt động phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự. Xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội. Đặc biệt, đây chính là cơ sở để tiếp cận xây dựng các khái niệm; chỉ rõ vai trò, đặc điểm, nguyên tắc; nội dung hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Luận án đã phân tích, làm rõ tình hình của đối tượng hình sự trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ 2010 đến hết tháng 06 năm 2022 và đanh giá đúng thực trạng tiến hành hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, rút ra các kết luận khoa học; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong thực tiễn quan hệ phối hợp.

4. Luận án đã đưa ra những dự báo khoa học, có cơ sở về tình hình, diễn biến của đối tượng hình sự trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động NVTS phòng ngừa đối tượng hình sự trọng điểm phạm tội của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT