Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quỳnh Nga

Tên luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự    Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quỳnh Nga            Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Vũ Văn Hiền;
        HD2: PGS. TS Trần Cảnh Hưng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với những điểm mới sau đây:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đặc biệt, đã tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện lý luận Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, phát hiện một số vấn đề có tính chất mới, chưa được công bố trước đây. 

2. Đánh giá chuyên sâu thực trạng Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước thời gian qua. Đưa ra các nhận xét, đánh giá, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Vấn đề này trước đây chưa có đề tài nào thực hiện, một số vấn đề mới nảy sinh cũng được tác giả chỉ rõ như một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, những sản phẩm khoa học, kỹ thuật mới mà đối tượng sử dụng vào in ấn hoặc để vi phạm, sự nổi lên trong vi phạm của các cơ sở in bất hợp pháp, những vụ án, vi phạm hành chính mới điển hình liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ in.

3. Đưa ra dự báo khoa học tổng quát về các yếu tố tác động đến Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời gian tới. Luận án đã xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ in theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội dựa trên các phân tích về lý luận và thực trạng hiện nay đã được tác giả nghiên cứu, phát hiện. Tại những giải pháp được đưa ra, tác giả đã khai thác, phân tích những yếu tố, chiến thuật, cách thức thực hiện mới cũng như một số giải pháp hoàn toàn mới để quản lý tốt lĩnh vực này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT