Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thành Đông

Tên luận án: Điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Đông - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS, TS. Bùi Minh Thanh

2. PGS, TS. Nguyễn Đắc Hoan

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án: Điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tếNhận thức về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; khái niệm, đặc điểm, mục đích, yêu cầu; nội dung, phương pháp, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp khi điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích đánh giá tình hình vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng giai đoạn từ năm 2007 đến hết năm 2016. Đồng thời, luận án đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá một cách toàn diện tổ chức lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng, lực lượng chuyên trách trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật đất đai.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đã phân tích làm rõ thực trạng điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Bằng các phương pháp tổng kết thực tiễn, thống kê so sánh, trao đổi, tọa đàm, nghiên cứu điển hình, điều tra xã hội học, luận án đã đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được của công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Đồng thời, phân tích làm rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra cơ bản.

4. Luận án đưa ra những dự báo về các yếu tố tác động đến điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế; tình hình địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn của tội phạm và vi phạm pháp luật đất đai thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Trên cơ sở đó, luận án xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong tình hình mới.


BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT