Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Lâm

Tên luận án: Quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phong ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu ở miền Tây Nam Bộ”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.70.01

Tên tác giả: Nguyễn Thanh Lâm

Người hướng dẫn khoa học:

HD 1. TS Phạm Trung Hoà                        

HD 2. PGS,TS Vũ Xuân Trường     

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1 - Luận án đã góp phần xây dựng hệ thống lý luận về quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu; làm rõ thêm một số vấn đề lý luận dưới góc độ tội phạm học và điều tra tội phạm như: Khái niệm, đặc điểm của tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường thuỷ nội địa; nội dung và các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát đường thuỷ.

2 - Phân tích đặc điểm tội phạm học của tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường thuỷ nội địa ở miền Tây Nam Bộ và đánh giá thực trạng quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu ở miền Tây Nam Bộ từ năm 2005 đến tháng 6 năm 2015 trên các mặt: Tổ chức lực lượng, phương tiện của Cảnh sát đường thuỷ và các lực lượng khác có liên quan; thực trạng quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ; những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân của những hạn chế trong quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu.

3 - Dự báo tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu và những yếu tố tác động đến quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu ở miền Tây Nam Bộ và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát đường thuỷ trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu ở miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT