Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Mai

Tên đề tài luận án: “Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai của Viện kiểm sát nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05.

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Mai Khóa: 20.

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thế;

HD 2: PGS.TS Lý Thế Hoa.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án trình bày một cách có hệ thống những vấn đề nhận thức lý luận về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan điều tra trong điều tra vụ án hình sự về đất đai. Cụ thể: luận án đã đưa ra được những khái niệm mới về vụ án hình sự về đất đai; điều tra vụ án hình sự về đất đai; thực hành quyền công tố trong điều tra vụ án hình sự về đất đai; kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; khái niệm về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; quan hệ phối hợp, chế ước giữa cơ quan Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự về đất đai.

2. Nghiên cứu chỉ ra được cơ sở khoa học pháp lý cho hoạt động thực thi thực hành quyền công tố thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai trong điều tra vụ án hình sự; làm rõ nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai của viện kiểm sát nhân dân; mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dânCơ quan Cảnh sát điều tra trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; những quy định của pháp luật hiện hành về chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai trong điều tra vụ án hình sự;

3. Thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự về đất đai trên các phương diện về pháp lý, tổ chức nghiệp vụ, quan hệ phối hợp; chỉ ra được những thiếu sót và những tồn tại của viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai đối với cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự về đất đai, đồng thời nêu rõ được những nguyên nhân;

4. Cung cấp những luận cứ khoa học, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự về đất đai, nhằm đổi mới, kiện toàn bộ máy, con người, cũng như đưa ra được tiêu chí chỉ dẫn việc tra cứu tài liệu liên quan đến vụ án hình sự về đất đai.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT