Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Sơn

Tên luận án: CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Nguyễn Thanh Sơn                        Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn;

                        HD 2. GS.TS Nguyễn Xuân Lý.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về một hoạt động nghiệp vụ trinh sát mang tính đặc thù đó là CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

1. Luận án đã xây dựng khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; phân tích những đặc trưng trong xác lập, tổ chức đấu tranh, công tác lãnh đạo chỉ đạo, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Qua đó, góp phần bổ sung và phát triển lý luận về CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

2. Bằng các phương pháp: khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, nghiên cứu điển hình, xin ý kiến chuyên gia, tọa đàm, hội thảo khoa học, luận án đã đánh giá tình hình, đặc điểm của tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam  giai đoạn 2010 đến tháng 6 năm 2021; đánh giá thực trạng CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án  chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện công tác CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

3. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, luận án đã dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến công tác CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời gian tới. Đồng thời, luận án xây dựng hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác CATS trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT