Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Trang

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Trang, Khóa 18

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên người hướng dẫn: GS, TS Nguyễn Xuân Yêm và PGS, TS Bùi Minh Thanh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu, làm rõ hệ thống lý luận và thực tiễn về hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại địa bàn khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung. Luận án đã xây dựng được một số khái niệm, đặc điểm về tội phạm kinh tế trong các khu kinh tế và hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại địa bàn khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung.

2. Luận án đã làm rõ thực trạng tội phạm kinh tế tại khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung từ năm 2008 - 2016; chỉ ra được đặc trưng của tội phạm này về diễn biến, cơ cấu, tính chất, hậu quả tác hại, nhân thân, mức độ ẩn, phương thức, thủ đoạn phạm tội; khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại địa bàn khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung trong những năm gần đây.

3. Luận án đã phân tích, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân của những khuyết điểm tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại địa bàn khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung; dự báo tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại khu kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung vào những năm tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT