Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Trường

Tên luận án: Quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Trường                      

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS. TS Trần Minh Chất;

2. GS.TS Đường Minh Giới.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự về quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam thuộc Bộ Công an với những điểm mới sau:

1. Làm sáng tỏ lý luận về công tác quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam thuộc Bộ Công an như: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, cơ sở pháp lý, phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, nội dung, biện pháp quản lý những đối tượng này. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện các luận điểm khoa học từ kết quả nghiên cứu về công tác quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam trên các phương diện về pháp lý, biện pháp, nội dung và cách thức nghiệp vụ, tổ chức thực hiện.

2. Tập trung đánh giá toàn diện thực trạng quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam trong đó trọng tâm phân tích, đánh giá tình hình, đặc điểm phạm nhân phạm tội về ma túy, thực tiễn triển khai các hình thức, biện pháp quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam thuộc Bộ Công an giai đoạn 2010 - 2017; luận án đã chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong quản lý phạm nhân phạm tội về ma túy hiện nay. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra dự báo tình hình, xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý phạm nhân phạm các tội về ma túy trong trại giam, phục vụ tích cực công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

3. Kết quả nghiên cứu luận án đã xây dựng các chỉ dẫn khoa học cho hoạt động thực tiễn và là tài liệu tham khảo, sử dụng phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành trong các trường CAND, góp phần làm phong phú thêm lý luận chuyên ngành.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT