Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Tuân

Tên đề tài: “Biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.70.01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tuân Khóa: 2011; hệ không tập trung.

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Trần Nam Trường;

HD2: PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Luận án có những đóng góp mới về mặt học thuật như sau:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng một các toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm này và lý luận về biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án phân tích và chỉ rõ các đặc điểm tội phạm học của tội phạm về tham nhũng; đồng thời, luận án phân tích cụ thể thực trạng biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm này cũng như phân tích thực trạng quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng.

3. Luận án đã chỉ ra được những vấn đề cụ thể gắn với kết quả áp dụng biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng; phân tích, đánh giá kết quả đạt được, nhưng ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình áp dụng biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng.

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, luận án đã đề ra những giải pháp và đề xuất một số vấn đề về cơ sở pháp lý và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả biện pháp vận động quần chúng của Công an nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT