Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Duyên

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự Mã số: 62.86.01.09

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Duyên        Khoá: 20 (2015 - 2019).

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. GS.TS Trương Giang Long, T29;

 HD 2. PGS.TS Hoàng Trung Thực, T32.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp, phạm vi trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát nhân dân với các lực lượng chức năng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

2. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình người nước ngoài lao động tại Việt Nam, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Nêu rõ các biện pháp đã tiến hành, cách thức tổ chức; phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam theo chức năng lực lượng Cảnh sát nhân dân;

3. Phân tích, đưa ra dự báo về những diễn biến phức tạp của người nước ngoài lao động tại Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

4. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT