Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Hoa

Tên đề tài luận án: “Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Mã số  62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoa, Khóa 2014

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Ngọc Anh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1.   Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ tội phạm học về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phong phú thêm hệ thống lý luận về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

   2. Trên cơ sở luận điểm khoa học, luận án xây dựng hệ thống lý luận về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội như khái niệm tố giác tin báo, phân công, phân cấp và mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

  3. Luận án đã khảo sát, tổng hợp, phân tích làm rõ thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội từ năm 2006  đến năm 2015, trên cơ sở nghiên cứu điển hình 10.000 tin báo, tố giác về tội phạm trên toàn quốc. Đánh giá, nhận xét về kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm làm ảnh hưởng đến kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

   4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về lý luận, thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về tình hình tội phạm và những yếu tố tác động đến hoạt động của công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm  theo chức nặng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH.

   5. Nội dung của luận án có thể sử dụng cho việc nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Công an nhân dân, giúp các chủ thể có liên quan tham khảo và vận dụng vào thực tiễn tổ chức phòng ngừa tội phạm.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT