Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Loan Phượng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm         Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Loan Phượng            Khóa: 23

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đặng Thu Hiền; 
HD2: PGS.TS Hoàng Trung Thực.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã nghiên cứu, phát triển lý luận về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường, bao gồm: khái niệm, đặc điểm của tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản; khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản.

2. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường, luận án đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này.

3. Đưa ra những dự báo về tình hình có liên quan và những yếu tố tác động đến phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT