Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tên đề tài luận án: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành:  Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Ngọc Dung Nghiên cứu sinh khoá: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS, TS Đỗ Thị Phượng;

HD2: GS, TS Trần Phương Đạt.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu các công trình trong nước và ở nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án, từ đó rút ra các vấn đề tiếp tục nghiên cứu. Luận án góp phần hệ thống hóa và bổ sung, hoàn thiện lý luận về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Đã xây dựng, bổ sung các khái niệm, đặc điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Luận án đánh giá tình hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở thành phố Hà Nội. Đồng thời, luận án đã đánh giá thực trạng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tại thành phố Hà Nội. Chỉ ra ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, thiếu sót và phân tích, đánh giá những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án phân tích các dự báo khoa học về các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thành phố Hà Nội, từ đó nêu ra các giải pháp thiết thực, khả thi, có thể áp dụng ngay trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT