Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Thúy          Nghiên cứu sinh khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS, TS Nguyễn Minh Đức; 
HD2: PGS, TS Trần Hải Âu.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã xây dựng được khái niệm quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện. Phân tích được vai trò, nội dung, yêu cầu và các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện.

2. Luận án đã phân tích được các yếu tố về vị trí địa lý, bản sắc văn hoá, dân tộc, kinh tế, xã hội trên địa bàn có liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tiến hành khảo sát được thực trạng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trên các lĩnh vực cụ thể như: tổ chức, phân công lực lượng; điều tra nghiên cứu, nắm tình hình; tuyên truyền, giáo dục chấp hành pháp luật; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về an ninh trật tự; công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp lực lượng; sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn.

3. Luận án cũng đã phân tích và làm rõ được những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện các tỉnh vùng Tây Bắc, đồng thời phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Luận án đã đưa ra được dự báo về tình hình liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện các tỉnh vùng Tây Bắc và đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an huyện trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới. Những giải pháp này có tính khoa học và có khả năng áp dụng trong thực tế. Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập và hoạt động thực tiễn.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT