Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Quế Thu

Tên đề tài luận án: Áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quế Thu - Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- PGS, TS. Trần Vi Dân

- PGS, TS. Đặng Xuân Khang

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

2. Luận án đã phân tích và làm rõ các trường phái áp dụng điều ước quốc tế; quy định về vị trí pháp lý, việc áp dụng điều ước quốc tế ở Việt Nam; các vấn đề xung quanh việc áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm.

3. Luận án đã tiến hành phân loại tội phạm liên quan đến áp dụng điều ước quốc tế thành 06 nhóm, gồm: (1) Nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc tế (như tội phạm về khủng bố); (2) Nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài; (3) Nhóm tội phạm trốn ra nước ngoài; (4) Nhóm tội phạm lẩn trốn vào Việt Nam; (5) Nhóm tội phạm do người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tại nước ngoài hoặc tội phạm trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; và (6) Nhóm tội phạm là đối tượng áp dụng của một số điều ước chuyên biệt nhất định mà Việt Nam là thành viên (như Công ước chống tra tấn). Đồng thời, đánh giá về thực trạng áp dụng điều ước quốc tế để thực hiện các biện pháp pháp luật, ngoại giao, nghiệp vụ, tố tụng hình sự, chuyển giao người bị kết án phạt tù và các biện pháp khác trong phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an.

4. Luận án đã phân tích và làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong áp dụng điều ước quốc tế của lực lượng Công an nhân dân, cụ thể: việc thiếu những lý luận cơ bản; hạn chế về nhận thức của chủ thể áp dụng; pháp luật trong nước chưa hoàn thiện; hạn chế trong cơ chế phối hợp và khâu đào tạo cán bộ; việc thiếu kinh nghiệm và kỹ năng tham gia giải quyết các tranh chấp ở tầm cỡ quốc tế. Từ đó, luận án đề xuất sáu nhóm giải pháp tương ứng với hạn chế, thiếu sót để góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT