Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hoài

Tên luận án: Cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

 Chuyên ngành:  Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09 

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hoài        Khóa: 21

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
  HD 1. PGS. TS Phạm Văn Tiến
HD 2. GS. TS Nguyễn Văn Nhật


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã bổ sung một số vấn đề lý luận về cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông như: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông; nội dung, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông; các biện pháp và phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Luận án khảo sát, phân tích thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. 

3. Luận án đánh giá một cách khách quan về thực trạng tổ chức, tiến hành cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về những vấn đề có liên quan đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm giao thông và đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính về TTATGT đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT