Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Phương

Tên đề tài luận án: Hoạt động của báo chí Công an nhân dân trong tuyên truyền phòng, chống ma túy
Chuyên ngành:      Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự;
Mã số:                   62.86.01.09
Họ và tên:      Nguyễn Thị Thu Phương       Khóa 2013
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm
Tên cơ sở đào tạo:           Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước, trên cơ sở đó chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án.

- Luận án đã có những đóng góp mới về học thuật, đặc biệt là xây dựng được khung lý thuyết nhận thức lý luận về hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy của báo chí CAND, góp phần thống nhất và nâng cao nhận thức, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Việt Nam.

- Luận án đã phân tích, chỉ rõ đặc điểm của tội phạm ma túy cũng như những đặc điểm có liên quan đến hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy của báo chí CAND; đồng thời khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện, có hệ thống về thực trạng hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy của hệ thống báo chí CAND trên nhiều bình diện về nghiệp vụ báo chí cũng như quan hệ phối hợp trong tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trên báo chí CAND.

- Đặc biệt, luận án đã phân tích và chỉ ra được những kết quả, hạn chế, thiếu sót của hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên báo chí CAND và nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp có cơ sở khả thi, phù hợp tình hình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên báo chí CAND.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT