Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Xuân

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Xuân            Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS, TS Trần Minh Chất; 
HD2: TS Thẩm Hoàng Tú.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã đưa ra khái niệm về hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, đồng thời chỉ ra nội dung, phương pháp và quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

2. Qua khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, luận án đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này.

3. Đưa ra những dự báo về tình hình có liên quan và những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trong thời gian tới, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT