Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Yến

Tên đề tài luận án: Hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự 

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số 62.38.01.05;

Họ tên: Nguyễn Thị Yến Nghiên cứu sinh Khoá: 2014;

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: GS.TS Ngô Sỹ Hiền -  Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;

HD 2: PGS.TS Dương Văn Minh -  Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự, điển hình như: Khái niệm, vai trò, cơ sở pháp lý và nội dung, phương pháp, phương tiện hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự…

3. Luận án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự từ năm 2009 đến năm 2019. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự trên phạm vi toàn quốc.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, đánh giá và giám định dấu vết lông, tóc theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong thời gian tiếp theo

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT