Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thu Hà

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hà Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Trần Minh Hưởng;
HD2: PGS.TS Nguyễn Minh Hiển.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án tiếp cận nghiên cứu những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Theo đó đã xây dựng khái niệm về mâu thuẫn tình ái, tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái và hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa loại tội phạm này; xây dựng lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái, như: Khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái; cơ sở pháp lý, nội dung và biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong phòng ngừa loại tội phạm này.

2. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình tội phạm và thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái của lực lượng Cảnh sát hình sự như: Tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái của lực lượng Cảnh sát hình sự. Từ kết quả khảo sát, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

3. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp mang tính khả thi, tương đối toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn tình ái của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT