Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tiến Dũng

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của lực lượng Công an nhân dân

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Dũng - Khóa 18

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Đỗ Đình Hoà

2. PGS.TS Quách Ngọc Lân

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các chất có liên quan đến ma tuý, các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý như: khái niệm, đặc điểm của hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, những quy định của pháp luật liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của Công an nhân dân như: Khái niệm; đặc điểm; nội dung; biện pháp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý theo chức năng của lực lượng trong Công an nhân dân; làm rõ đặc điểm của vi phạm pháp luật trong quản lý hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở các lĩnh vực hoạt động của nước ta hiện nay, chỉ ra các nội dung, biện pháp; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, với các ban ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; áp dụng các biện pháp quản lý trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp có liên quan đến ma tuý.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của lực lượng Công an nhân dân: Luận án chỉ rõ các hoạt động có liên quan đến ma tuý cần kiểm soát, đối chiếu thực tiễn để phân tích diễn biến, động thái, cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm soát ma tuý hợp pháp, rút ra các kết luận về quy luật hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật; phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của lực lượng Công an nhân dân, về tổ chức lực lượng, về phân công, phân cấp trong quản lý, đánh gia chất lượng đội ngũ cán bộ; về các biện pháp công tác đã triển khai. Luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại thiếu sót và nguyên nhân của nó để làm cơ sở đưa ra dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp, kiến nghị.  

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá toàn diện. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của lực lượng Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT