Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tiến Nam

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62 38 01 05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Nam - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS,TS. Nguyễn Đắc Hoan;

                    2. GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ với những điểm mới sau đây:

1. Đây là luận án đi sâu nghiên cứu, tổng kết về một vấn đề mang tính cấp thiết, đó là công tác phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

2. Luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hơn những vấn đề lý luận về tội  phạm tham ô tài sản và công tác phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản như: Khái niệm tội phạm tham ô tài sản, khái niệm công tác phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế; cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung hoạt động phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2006 - 2015; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

4. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về tình hình tộị phạm tham ô tài sản và những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT